คู่มือปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564

[2022-01-06] เอกสารขออนุมัติจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2565.. [2021-12-24] รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสำเนาอน.. [2021-12-17] รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและพื้นที่ดำเนินการโครงการส่งเสริมการดำเนินง.. [2021-10-26] เป้าหมายการดำเนินงาน (รายโครงการ) การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (รายหน่วยงา.. [2021-09-01]  รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพ.. [2021-08-05]  เอกสารเตรียมความพร้อมทำหนังสือแผนพื้นที่ดำเนินการและแผนปฏิทินรายเดือน.. [2021-03-10] นายธเนศ พุ่มทอง ผอ.กคพ มอบหมายให้นางสาววรรณวดี ศรีสารคาม และนางสาวฤทั.. [2021-03-10] นายธเนศ พุ่มทอง ผอ.กคพ มอบหมายให้ นางสุภาณีย์ เพ็ชรรัตน์ และนางสาวอร.. [2021-03-10] นายธเนศ พุ่มทอง ผอ.กคพ มอบหมายให้นางสาววรรณวดี ศรีสารคาม และนางสาวฤท.. [2021-03-10] นายทวีชัย ทนาธานี หัวหน้ากลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กคพ. มอบ.. อ่านทั้งหมด 

คู่มือปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564  

 เผยเเพร่: 2021-03-10 |  อ่าน: 547 ครั้ง

 

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

คู่มือปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนปฏิบัติงาน - งบประมาณแยกรายจังหวัด ปี 2564

ตัวชี้วัด แบ่งเป็น

           ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

- เยาวชนและเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้และบริการด้านการประมง ไม่ต่ำกว่า 9,240 ราย (จังหวัดละ 120 ราย)

           ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

- เยาวชนและเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และบริการด้านการประมงมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

 

แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงาน

     1.แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (กปม.)

     2.ฐานข้อมูลเกษตรกรที่ขอรับบริการโครงการคลินิกเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ (รายบุคคล) (แบบคลินิก ๐๓)

     3.แบบสรุปผลการให้บริการวิชาการ (แบบคลินิก ๐๔)

     4.แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

     5.แบบสรุปการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ