คู่มือปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564

คู่มือปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564  

 เผยเเพร่: 2020-12-07  |  อ่าน: 376 ครั้ง

 

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

คู่มือปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนปฏิบัติงาน - งบประมาณแยกรายจังหวัด ปี 2564

ตัวชี้วัด แบ่งเป็น

           ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

- เยาวชนและเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้และบริการด้านการประมง ไม่ต่ำกว่า 9,240 ราย (จังหวัดละ 120 ราย)

           ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

- เยาวชนและเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และบริการด้านการประมงมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

 

แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงาน

     1.แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (กปม.)

     2.ฐานข้อมูลเกษตรกรที่ขอรับบริการโครงการคลินิกเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ (รายบุคคล) (แบบคลินิก ๐๓)

     3.แบบสรุปผลการให้บริการวิชาการ (แบบคลินิก ๐๔)

     4.แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

     5.แบบสรุปการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ