คู่มือปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564


[2023-01-27] หนังสือแผนปฎิบัติงานและพื้นที่ดำเนินการโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพ.. [2023-01-27] แผนการปฎิบัติงานและพื้นที่ดำเนินการ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่.. [2023-01-25] แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิรา.. [2022-12-14] โปสเตอร์นิทรรศการ “การใช้ไข่น้ำ (ผำ) เพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ำ”.. [2022-10-03] เป้าหมายรายกิจกรรม แผนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (รายหน่วยงาน/รายโครงการ) ป.. [2022-07-18] แจ้งรายละเอียดการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ไตรมาส 4 โค.. [2022-01-06] เอกสารขออนุมัติจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2565.. [2021-12-24] รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสำเนาอน.. [2021-12-17] รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและพื้นที่ดำเนินการโครงการส่งเสริมการดำเนินง.. [2021-10-26] เป้าหมายการดำเนินงาน (รายโครงการ) การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (รายหน่วยงา.. อ่านทั้งหมด 

คู่มือปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564  

 เจ้าหน้าที่  ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน


โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

คู่มือปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนปฏิบัติงาน - งบประมาณแยกรายจังหวัด ปี 2564

ตัวชี้วัด แบ่งเป็น

           ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

- เยาวชนและเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้และบริการด้านการประมง ไม่ต่ำกว่า 9,240 ราย (จังหวัดละ 120 ราย)

           ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

- เยาวชนและเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และบริการด้านการประมงมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

 

แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงาน

     1.แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (กปม.)

     2.ฐานข้อมูลเกษตรกรที่ขอรับบริการโครงการคลินิกเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ (รายบุคคล) (แบบคลินิก ๐๓)

     3.แบบสรุปผลการให้บริการวิชาการ (แบบคลินิก ๐๔)

     4.แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

     5.แบบสรุปการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ