นายวชิระ กิติมศักดิ์

นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)
    


นางสาวแสงเสริม แก้วดี

นักวิชาการประมงชำนาญการ
    
นายสรายุทธ กรจนารัตน์

นักวิชาการประมงชำนาญการ
    


นายพลาวุฒิ แซ่เอี๊ยว

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นางสาวจิตสุภา ดวงแจ่มใส

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายวัชรกร นิยมรส

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


นางสาวฉฏาภา เปรมกิจ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายภินันท์ พานชาตรี

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางณัฐนภางค์ สุขศิริ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายจิรภัทร ตุ้มกลีบ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายธนวินท์ ไวยจินดา

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
ว่าที่ ร.ต.หญิง เมธิกา เดชนครินทร์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวปิ่นแก้ว ทองกำเหนิด

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวกนกอร ตุ้มกลีบ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางนคร สารพินิจ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายนัฏฐากรณ์ ทองสุข

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวเมธาณี ไทยกล้า

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายวันชนะ ประภาวิชา

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวนภัสสร สวัสดิ์กว้าน

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาววารินทร์ ศีติสาร

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวฤทัย ไพบูลย์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายอภินันท์ สืบสิงห์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายธีรศักดิ์ มาศเมฆ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวระวีวรรณ สุวรรณพิมล

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายมะโนช มีมณี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(พนักงานราชการ)
    
นางกมลรัตน์ นิลวรรณ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการ)
    
นายเกรียงไกร เลิศไกร

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวปุณิกา พันธรังษี

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวภูมิใจ กิตชัย

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวเกศิญาณี ทองพราว

นักวิชาการเงินและบัญชี
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวพัชรี พวงสิงห์

นายช่างศิลป์
(พนักงานราชการ)
    
นางสาววรรณวดี ศรีสารคาม

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวอรทัย ภูริวัฒนพงศ์

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวพวงเพชร วงศ์พิพันธ์

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวศุภลักษณ ์ เดชเดชะ

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(พนักงานราชการ)
    


นางลำไพ อาจกล้า

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายกิตติ เปี่ยมชม

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวพรนภา บุญน้อย

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางพรรณี นะวันสิน

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวอรอุมา คงปาน

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวจิรัสยา โชติยานนท์


(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กคร.)     ชั้น 7 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทมหานคร 10900    dof.royalfish@gmail.com   02 558 0217 สายภายใน 14707 02 579 7754 สายภายใน 14701   02 558 0217 02 579 7754