บุคลากรกลุ่มโครงการพระราชดำริในเขตพื้นที่เฉพาะ
นายทวีชัย ธนธานี

นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)
    


นางแสงเสริม แก้วดี

นักวิชาการประมง
(ปฎิบัติการ)
    
นายสรายุทธ กรจนารัตน์

นักวิชาการประมง
(ปฎิบัติการ)
    


นายพลาวุฒิ แซ่เอี๊ยว

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวจิตสุภา ดวงแจ่มใส

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นางลำไพ อาจกล้า


(พนักงานราชการ)
    
นางสาวพรนภา บุญน้อย

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางพรรณี นะวันสิน


(พนักงานราชการ)
    
นางนคร สารพินิจ


(พนักงานราชการ)
    


ว่าที่ ร.ต.หญิง เมธิกา เดชนครินทร์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางกมลรัตน์ นิลวรรณ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการ)
    
นายเกรียงไกร เลิศไกร

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวฉฏาภา เปรมกิจ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายภินันท์ พานชาตรี

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวณัฐนภางค์ สุขศิริ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายกฤษ เคียรประเสริฐ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายฉัตรวรุธ แสนทวีสุข

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวอารยา อภิสิทธิ์วณิช

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวกนกอร มุนเนียม

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายมะโนช มีมณี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(พนักงานราชการ)
    
นายกิตติ เปี่ยมชม

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวจิรัสยา โชติยานนท์


(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มโครงการพระราชดำริในเขตพื้นที่เฉพาะ

 กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กคร.)     ชั้น 7 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทมหานคร 10900