มอบลูกพันธุ์ปลานวลจันทร์ทะเลให้กับสมาคมประมงพื้นบ้านคลองวาฬ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์


มอบลูกพันธุ์ปลานวลจันทร์ทะเลให้กับสมาคมประมงพื้นบ้านคลองวาฬ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 


วันที่ 23 เมษายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ นำลูกพันธุ์ปลานวลจันทร์ทะเล ที่ได้จากการเพาะพันธุ์และอนุบาลในโรงเพาะฟักของศูนย์ฯ ขนาด 1-1.5 เซนติเมตร จำนวน 10,000 ตัว ส่งมอบให้กับสมาคมประมงพื้นบ้านคลองวาฬ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ นำลงปล่อยสู่ธรรมชาติบริเวณชายฝั่งทะเล บ้านคลองวาฬ เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตทรัพยากรปลานวลจันทร์ทะเลในธรรมชาติ