บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ประจวบคีรีขันธ์
นางอาภรณ์ เทพพานิช

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์
    


นายมนตรี บัวบาล

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นายศุภกานต์ ชัยโชติรานันท์

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    


นางสาวสุนิตา เลี่ยมใหม่

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวกาญจนา อภินันท์อวยพร

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นางสาวรัชดาภรณ์ เอี่ยมสำอางค์

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นางสาวธันย์จิรา ภูวดลเลิศรังสี

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    


นางสาววาสนา พรมราช

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ประจวบคีรีขันธ์

 448 หมู่ 1 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000