แถลงข่าวกับสื่อมวลชน ในโอกาสที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานมหกรรม “เกษตรอัจฉริยะ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศ.. [2020-12-01 ] แถลงข่าวกับสื่อมวลชน ในโอกาสที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานมหกรรม “เกษ.. [2020-11-27 ] ผู้ตรวจราชการกรม กรมประมง ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงาน .. [2020-11-27 ] การแปรรูปสัตว์นํ้า.. [2020-11-23 ] การลดต้นทุนการผลิตอาหารปลาด้วยวัตถุดิบในท้องถิ่น.. [2020-11-23 ] ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 9 ร่วมเยี่ยมชมกิจกรรมธนาคารปูและพบปะกลุ่มเกษต.. [2020-11-23 ] ผู้ตรวจราชการกรม เขต 9 ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วบงานในเขตพื้นที่.. [2020-06-17 ] ประชุม video conference เพื่อชี้แจงตัวชี้วัดผู้บริหารกรมประมง (ประมงจั.. [2020-06-17 ] ผู้ตรวจราชการกรม เขต 9 ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานภาย.. [2020-06-17 ]

แถลงข่าวกับสื่อมวลชน ในโอกาสที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานมหกรรม “เกษตรอัจฉริยะ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 

 เผยเเพร่: 2020-06-17  |  อ่าน: 140 ครั้ง

 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายประพันธ์? ลีปายะคุณ ผู้ตรวจราชการกรมประมง พร้อมด้วย
นายเดชา รอดระรัง ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี และนางอรุณี รอดลอย รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์น้ำฯ ผู้แทนกรมประมง ในการให้ข้อมูลในงานแถลงข่าวกับสื่อมวลชน ในโอกาสที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จัดงานมหกรรม “เกษตร อัจฉริยะ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยมีนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ในการนี้ผู้ตรวจราชการกรมได้แถลงต่อสื่อมวลชนถึง
การจัดกิจกรรมภายในงานครั้งนี้ อาทิ นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำแปรรูปราคาย่อมเยา และกิจกรรมประกวดปลากัดสวยงามชิงโล่รางวัลนายกรัฐมนตรี ซึ่งสื่อมวลชนจะทำการประชาสัมพันธ์ไปยังผู้เข้าร่วมงานต่อไป