ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 9 ร่วมเยี่ยมชมกิจกรรมธนาคารปูและพบปะกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่กุ้งขาว

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศ.. [2020-12-01 ] แถลงข่าวกับสื่อมวลชน ในโอกาสที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานมหกรรม “เกษ.. [2020-11-27 ] ผู้ตรวจราชการกรม กรมประมง ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงาน .. [2020-11-27 ] การแปรรูปสัตว์นํ้า.. [2020-11-23 ] การลดต้นทุนการผลิตอาหารปลาด้วยวัตถุดิบในท้องถิ่น.. [2020-11-23 ] ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 9 ร่วมเยี่ยมชมกิจกรรมธนาคารปูและพบปะกลุ่มเกษต.. [2020-11-23 ] ผู้ตรวจราชการกรม เขต 9 ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วบงานในเขตพื้นที่.. [2020-06-17 ] ประชุม video conference เพื่อชี้แจงตัวชี้วัดผู้บริหารกรมประมง (ประมงจั.. [2020-06-17 ] ผู้ตรวจราชการกรม เขต 9 ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานภาย.. [2020-06-17 ]

ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 9 ร่วมเยี่ยมชมกิจกรรมธนาคารปูและพบปะกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่กุ้งขาว 

 เผยเเพร่: 2020-06-17  |  อ่าน: 104 ครั้ง

 

วันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2563 นายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก ผู้ตรวจราชการกรม เป็นผู้แทนกรมประมง  ร่วมกับคณะนายธนาพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมกิจกรรมธนาคารปูบ้านสำเภาควํ่า หมู่ที่ 9 ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี และกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่กุ้งขาว อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี  พบปะกลุ่มเกษตรกร เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ