ผู้ตรวจราชการกรม เขต 9 ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วบงานในเขตพื้นที่ จ. ปราจีนบุรี

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศ.. [2020-12-01 ] แถลงข่าวกับสื่อมวลชน ในโอกาสที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานมหกรรม “เกษ.. [2020-11-27 ] ผู้ตรวจราชการกรม กรมประมง ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงาน .. [2020-11-27 ] การแปรรูปสัตว์นํ้า.. [2020-11-23 ] การลดต้นทุนการผลิตอาหารปลาด้วยวัตถุดิบในท้องถิ่น.. [2020-11-23 ] ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 9 ร่วมเยี่ยมชมกิจกรรมธนาคารปูและพบปะกลุ่มเกษต.. [2020-11-23 ] ผู้ตรวจราชการกรม เขต 9 ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วบงานในเขตพื้นที่.. [2020-06-17 ] ประชุม video conference เพื่อชี้แจงตัวชี้วัดผู้บริหารกรมประมง (ประมงจั.. [2020-06-17 ] ผู้ตรวจราชการกรม เขต 9 ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานภาย.. [2020-06-17 ]

ผู้ตรวจราชการกรม เขต 9 ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วบงานในเขตพื้นที่ จ. ปราจีนบุรี  

 เผยเเพร่: 2020-06-17  |  อ่าน: 334 ครั้ง

 

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00-19.00 น.? นายแสน ศรีงาม ผตร.กรม เขต 9 ตรวจเยี่ยมศูนย์?วิจัย?และพัฒ?นา?การ?เพาะเลี้ยง?สัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำครบวงจร  ประมงแปลงใหญ่ปลานิลปนกุ้งขาว ณ บ้านบางพลวง ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง และศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเล ณ ต.บางปลาร้า อ.บ้านสร้าง โดยมีการรายงานผลการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค และให้แนวทางการแก้ไขกับหน่วยงานในพื้นที่ด้วย