ประชุม video conference เพื่อชี้แจงตัวชี้วัดผู้บริหารกรมประมง (ประมงจังหวัด) รอบการประเมินที่ 2/2563

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศ.. [2020-12-01 ] แถลงข่าวกับสื่อมวลชน ในโอกาสที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานมหกรรม “เกษ.. [2020-11-27 ] ผู้ตรวจราชการกรม กรมประมง ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงาน .. [2020-11-27 ] การแปรรูปสัตว์นํ้า.. [2020-11-23 ] การลดต้นทุนการผลิตอาหารปลาด้วยวัตถุดิบในท้องถิ่น.. [2020-11-23 ] ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 9 ร่วมเยี่ยมชมกิจกรรมธนาคารปูและพบปะกลุ่มเกษต.. [2020-11-23 ] ผู้ตรวจราชการกรม เขต 9 ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วบงานในเขตพื้นที่.. [2020-06-17 ] ประชุม video conference เพื่อชี้แจงตัวชี้วัดผู้บริหารกรมประมง (ประมงจั.. [2020-06-17 ] ผู้ตรวจราชการกรม เขต 9 ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานภาย.. [2020-06-17 ]

ประชุม video conference เพื่อชี้แจงตัวชี้วัดผู้บริหารกรมประมง (ประมงจังหวัด) รอบการประเมินที่ 2/2563 

 เผยเเพร่: 2020-06-17  |  อ่าน: 398 ครั้ง

 

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. หน.ผตร.กรม มอบหมายให้นายประพันธ์ ลีปายะคุณ ผู้ตรวจราชการกรมประมง เป็นประธานการประชุม video conference ผ่านระบบ zoom กับประมงพื้นที่กรุงเทพฯ/ประมงจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อชี้แจงตัวชี้วัดผู้บริหารกรมประมง (ประมงจังหวัด) รอบการประเมินที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์  กรมประมง โดยมี นายสุวิทย์ คชสิงห์ ผตร.กรม นายประเทศ ซอรักษ์ ผตร.กรม นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผอ.กตร. น.ส.สุวดี พิมพขันธ์ หก.ผป.กตร. และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย