ผู้ตรวจราชการกรม เขต 9 ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานภายใต้โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศ.. [2020-12-01 ] แถลงข่าวกับสื่อมวลชน ในโอกาสที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานมหกรรม “เกษ.. [2020-11-27 ] ผู้ตรวจราชการกรม กรมประมง ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงาน .. [2020-11-27 ] การแปรรูปสัตว์นํ้า.. [2020-11-23 ] การลดต้นทุนการผลิตอาหารปลาด้วยวัตถุดิบในท้องถิ่น.. [2020-11-23 ] ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 9 ร่วมเยี่ยมชมกิจกรรมธนาคารปูและพบปะกลุ่มเกษต.. [2020-11-23 ] ผู้ตรวจราชการกรม เขต 9 ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วบงานในเขตพื้นที่.. [2020-06-17 ] ประชุม video conference เพื่อชี้แจงตัวชี้วัดผู้บริหารกรมประมง (ประมงจั.. [2020-06-17 ] ผู้ตรวจราชการกรม เขต 9 ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานภาย.. [2020-06-17 ]

ผู้ตรวจราชการกรม เขต 9 ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานภายใต้โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน 

 เผยเเพร่: 2020-06-17  |  อ่าน: 244 ครั้ง

 

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นายแสน  ศรี?งาม? ผู้ตรวจราชการกรม  ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานภายใต้โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน เพื่อปล่อยลูก?พันธุ์?กุ้งก้ามกราม? จำนวน 200,000? ตัว ณ บ้านกุดม่วง ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ? จ.สระแก้ว? โดยมีบุคลากรหน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดทั้ง 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว? และด่านตรวจสัตว์น้ำสระแก้ว? รายงานผลการดำเนินงาน และมีคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ผู้นำชุมชน รายงานผล ปัญหาอุปสรรค?และข้อคิดเห็น?ในการตรวจติดตามพื้นที่ด้วย