[2022-12-27] ประชาสัมพันธ์ ขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ.. [2022-11-04] ประชาสัมพันธ์การห้ามเพาะเลี้ยงปลาที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม GMOs.. [2022-03-29] ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั.. [2022-01-11] ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเรือประมงผิดกฎหมาย.. [2021-12-20] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดตราด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคั.. [2021-12-13] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดตราด เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการ ของสำนักง.. [2021-08-10] ประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดตราด.. [2021-08-10] ประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดตราด.. [2021-07-23] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดตราด เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิ.. [2021-06-30] การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจสังกัดกรมประมง.. อ่านทั้งหมด 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 1-2 กันยายน 2563 สำนักงานประมงจังหวัดตราด โดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยประมงอำเภอแหลมงอบและประมงอำเภอเมืองตราด เข้าส่งเสริมและสนับสนุนป้ายแนะนำประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านการประมง) รายใหม่ และติดตามผลดำเนินกิจกรรมของศูนย์ฯ