บทความสำนักงานประมงจังหวัดตราด

วันที่ 1-2 กันยายน 2563 สำนักงานประมงจังหวัดตราด โดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยประมงอำเภอแหลมงอบและประมงอำเภอเมืองตราด เข้าส่งเสริมและสนับสนุนป้ายแนะนำประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านการประมง) รายใหม่ และติดตามผลดำเนินกิจกรรมของศูนย์ฯ

วันที่ 19-28 สิงหาคม 2563 สำนักงานประมงจังหวัดตราด โดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงร่วมกับประมงอำเภอแหลมงอบ อำเภอคลองใหญ่ อำเภอเขาสมิง อำเภอเมืองตราด ดำเนินการชี้แจงสร้างความรับรู้และเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในการปฏิบัติตามประกาศกรมประมง เรื่อง การจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำฯ

ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาจ้างจัดทำทุ่นลอยน้ำแสดงเขตทำการประมงด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 สำนักงานประมงจังหวัดตราด โดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าติดตาม ให้คำแนะนำเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตรฯ

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 สำนักงานประมงจังหวัดตราด โดยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงพร้อมด้วยประมงอำเภอคลองใหญ่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลตราด และเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไมยฝั่งตะวันออก(ระยอง) ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตรประจำปีงบประมาณ 2563 พื้นที่อำเภอคลองใหญ่ จำนวน 2 กลุ่ม ฯ

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 สำนักงานประมงจังหวัดตราด โดยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงพร้อมด้วยประมงอำเภอเมืองตราด ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลตราด และเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก(ระยอง) ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตรประจำปีงบประมาณ 2563 ฯ

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 สำนักงานประมงจังหวัดตราด โดยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยประมงอำเภอเมืองตราด ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลตราด ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตรประจำปีงบประมาณ 2563 ณ กลุ่มอนุรักษ์ประมงชายฝั่ง บ้านปากคลองอ่าวระวะ ฯ

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นาวาตรีสรรเสริญ เสรีรักษ์ ประจังหวัดตราด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลจังหวัดตราด ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสร้างความเข็มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฯ

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 สำนักงานประมงจังหวัดตราด นำโดยนาวาตรีสรรเสริญ เสรีรักษ์ ประมงจังหวัดตราด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงและประมงอำเภอเมืองตราด อำเภอเขาสมิงและอำเภอแหลมงอบ ดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากประสบภัยฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้งหรืออุทกภัย ปี 2562 ฯ

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นาวาตรีสรรเสริญ เสรีรักษ์ ประมงจังหวัดตราด มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับประมงอำเภอคลองใหญ่ และเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลจังหวัดตราด ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตรฯ

สำนักงานประมงจังหวัดตราด ดำเนินการชี้แจง สร้างความรู้ และเตรียมความพร้อม สำหรับผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ในกาารปฏิบัติตามประกาศกรมประมง เรื่อง การจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ สำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ.2563 ฯ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 สำนักงานประมงจังหวัดตราด โดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงเข้าติดตาม เยี่ยมเยือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ ที่เข้าโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ฯ

ขอเชิญเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สมัครขายสินค้าออนไลน์

วันที่ 8-16 มิถุนายน 2563 นาวาตรี สรรเสริญ เสรีรักษ์ ประมงจังหวัดตราด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยประมงอำเภอ ร่วมกับ ผู้แทนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก(ระยอง) และผู้แทนจากหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลตราด ร่วมจัดประชุมชี้แจงโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการผลิตด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 สำนักงานประมงจังหวัดตราด โดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าติดตามให้คำแนะนำแก่เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร (กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านการประมง) ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ประมงอำเภอเมืองตราด ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดตราด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการทำการประมง โดยใช้เครื่องมืออวนจับแมงกะพรุน และประชาสัมพันธ์การทำการประมงด้วยเครื่องมือที่ผิดกฎหมายฯ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 สำนักงานประมงจังหวัดตราด โดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง มอบปัจจัยการผลิต(พันธ์ุปลากินพืช) แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะ ในการประกอบอาชีพทั้งในนอกภาคการเกษตร (กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านการประมง) ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 52 ราย ในอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ณ สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จำกัด ฯ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นาวาตรี สรรเสริญ เสรีรักษ์ ประมงจังหวัดตราด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  สำนักงานประมงจังหวัดตราด ร่วมกับประมงอำเภอเมืองตราด จัดการประชุมแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองตราด ชั้น 2 อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราดฯ

วันที่ 29 เมษายน 2563 สำนักงานประมงจังหวัดตราด โดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และประมงอำเภอเมืองตราดเข้าส่งเสริม ให้ความรู้และแนะนำเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสวยงาน ตำบลท่าพริก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการตรวจมาตรฐานฟาร์มสัตว์น้ำ ให้มีแนวมางการปฏิบัติในด้านการจัดการสุขอนามัยฟาร์มที่ดี (Good Aguaculture Practice : GAP)

วันที่ 27 เมษายน 2563 นำทีมโดย นาวาตรีสรรเสริญ เสรีรักษ์ ประมงจังหวัดตราด พร้อมด้วยนางฉวีวรรณ สุขมงคลรัตน์ ผอ.ศพจ.ตราด และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดตราด ประมงอำเภอเขาสมิง และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตราด ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ สระคลองแดน หมู่ที่ 3 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด  ดำเนินการสร้างอาหารธรรมชาติและสร้างกร่ำ เพื่อเป็นที่หลบภัย และที่อยู่อาศัยของกุ้งก้ามกรามฯ

วันที่ 24 เมษายน 2563 สำนักงานประมงจังหวัดตราด โดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และประมงอำเภอเมืองตราด เข้าส่งเสริม ให้ความรู้และแนะนำเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง บริเวรแม่น้ำตราด ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการตรวจมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีแนวทางการปฏิบัติในด้านการจัดการสุขอนามัยฟาร์มที่ดี (Good Aguaculture Practice : GAP)

วันที่ 22 เมษายน 2563 สำนักงานประมงจังหวัดตราด พร้อมประมงอำเภอแหลมงอบ และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตราด ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ "สระนายสมร" หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ดำเนินการสร้างแหล่งอาหารธรรมชาติและกร่ำ เพื่อเป็นแหล่งหลบภัย และที่อยู่อาศัยของกุ้งก้ามกาม

วันวันที่ 22 เมษายน 2563 นาวาตรี สรรเสริญ เสรีรักษ์ ประมงจังหวัดตราด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยประมงอำเภอแหลมงอบ เข้าร่วมบูรณาการร่วมตรวจแรงงานประมง เพื่อคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในแรงงานประมง ณ ท่าเทียบเรือประมงเทศบาลตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

วันที่ 2 เมษายน 2563 นาวาตรี สรรเสริญ เสรีรักษ์ ประมงจังหวัดตราด พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมประชุมหารือแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของสมาคมการประมงจังหวัดตราด

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ประมงอำเภอเขาสมิง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดตราด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตราด ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำสระน้ำหนองกลมฯ ร่วมกันนำปลาออกจากแหล่งน้ำ เพื่อกำจัดศัตรูของลูกพันธ์ุกุ้งก้ามกราม

ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดตราด เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ. 2563 ในพื้นที่จังหวัดตราด ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563

ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดตราด เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงหอยทะเล พ.ศ. 2563 ในพื้นที่จังหวัดตราด

ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดตราด เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ. ๒๕๕๙ ในพื้นที่จังหวัดตราด

สำนักงานประมงจังหวัดตราด ขอความอนุเคราะห์จากท่านที่ได้จดแจ้งการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงไว้กับทางสำนักงานฯ หากเลิกเลี้ยงแล้วหรือมีความประสงค์จะยกเลิกการเลี้ยงฯ
ช่วยแจ้งยกเลิกการเลี้ยงตามแบบฟอร์มฯ ที่ได้ส่งมาด้วย พร้อมส่งกลับสำนักงานประมงจังหวัดตราด

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัดตราด.. (1,494)  ติดต่อ.. (1,376) ภารกิจ.. (1,029) การแจ้งยกเลิกการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช (Procambarus clarkia หรือ Cherax spp.) .. (985) Download แบบฟอร์มต่างๆ.. (736) การติดตามเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (680) แบนเนอร์(สำนักงานประมงจังหวัดตราด).. (666) ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (580) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดตราด เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ.. (549) สำนักงานประมงจังหวัดตราด ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดตราด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ.. (545) ค่านิยมสร้างสรรค์ของจังหวัดตราด.. (515) ป็อบอัพ.. (508) ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดตราด เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงหอยทะเล .. (508) ค่านิยม 12 ประการ.. (502) ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (500) ประกาศจังกวัดตราด เรื่องประกาศเจตจำนงสุจริต และนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดตราด.. (479) ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง พ.ศ.2561.. (477) popup.. (446) 20.ท่าเทียบเรือประมง.. (445) สำนักงานประมงจังหวัดตราด.. (428)