บทความสำนักงานประมงจังหวัดตราด

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 สำนักงานประมงจังหวัดตราดร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมประมงในพื้นที่จังหวัดตราด จัดพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 สำนักงานประมงจังหวัดตราดร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมประมงในพื้นที่จังหวัดตราด จัดพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564

ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดตราด เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดวันเวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจสังกัดกรมประมง

วันที่ 1-2 กันยายน 2563 สำนักงานประมงจังหวัดตราด โดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยประมงอำเภอแหลมงอบและประมงอำเภอเมืองตราด เข้าส่งเสริมและสนับสนุนป้ายแนะนำประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านการประมง) รายใหม่ และติดตามผลดำเนินกิจกรรมของศูนย์ฯ

วันที่ 19-28 สิงหาคม 2563 สำนักงานประมงจังหวัดตราด โดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงร่วมกับประมงอำเภอแหลมงอบ อำเภอคลองใหญ่ อำเภอเขาสมิง อำเภอเมืองตราด ดำเนินการชี้แจงสร้างความรับรู้และเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในการปฏิบัติตามประกาศกรมประมง เรื่อง การจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำฯ

ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาจ้างจัดทำทุ่นลอยน้ำแสดงเขตทำการประมงด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 สำนักงานประมงจังหวัดตราด โดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าติดตาม ให้คำแนะนำเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตรฯ

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 สำนักงานประมงจังหวัดตราด โดยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงพร้อมด้วยประมงอำเภอคลองใหญ่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลตราด และเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไมยฝั่งตะวันออก(ระยอง) ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตรประจำปีงบประมาณ 2563 พื้นที่อำเภอคลองใหญ่ จำนวน 2 กลุ่ม ฯ

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 สำนักงานประมงจังหวัดตราด โดยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงพร้อมด้วยประมงอำเภอเมืองตราด ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลตราด และเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก(ระยอง) ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตรประจำปีงบประมาณ 2563 ฯ

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 สำนักงานประมงจังหวัดตราด โดยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยประมงอำเภอเมืองตราด ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลตราด ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตรประจำปีงบประมาณ 2563 ณ กลุ่มอนุรักษ์ประมงชายฝั่ง บ้านปากคลองอ่าวระวะ ฯ

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นาวาตรีสรรเสริญ เสรีรักษ์ ประจังหวัดตราด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลจังหวัดตราด ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสร้างความเข็มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฯ

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 สำนักงานประมงจังหวัดตราด นำโดยนาวาตรีสรรเสริญ เสรีรักษ์ ประมงจังหวัดตราด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงและประมงอำเภอเมืองตราด อำเภอเขาสมิงและอำเภอแหลมงอบ ดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากประสบภัยฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้งหรืออุทกภัย ปี 2562 ฯ

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นาวาตรีสรรเสริญ เสรีรักษ์ ประมงจังหวัดตราด มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับประมงอำเภอคลองใหญ่ และเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลจังหวัดตราด ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตรฯ

ประกาศกรมประมง เรื่องบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงานประมงจังหวัดตราด ดำเนินการชี้แจง สร้างความรู้ และเตรียมความพร้อม สำหรับผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ในกาารปฏิบัติตามประกาศกรมประมง เรื่อง การจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ สำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ.2563 ฯ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 สำนักงานประมงจังหวัดตราด โดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงเข้าติดตาม เยี่ยมเยือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ ที่เข้าโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ฯ

ขอเชิญเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สมัครขายสินค้าออนไลน์

วันที่ 8-16 มิถุนายน 2563 นาวาตรี สรรเสริญ เสรีรักษ์ ประมงจังหวัดตราด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยประมงอำเภอ ร่วมกับ ผู้แทนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก(ระยอง) และผู้แทนจากหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลตราด ร่วมจัดประชุมชี้แจงโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการผลิตด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 สำนักงานประมงจังหวัดตราด โดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าติดตามให้คำแนะนำแก่เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร (กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านการประมง) ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ประมงอำเภอเมืองตราด ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดตราด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการทำการประมง โดยใช้เครื่องมืออวนจับแมงกะพรุน และประชาสัมพันธ์การทำการประมงด้วยเครื่องมือที่ผิดกฎหมายฯ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 สำนักงานประมงจังหวัดตราด โดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง มอบปัจจัยการผลิต(พันธ์ุปลากินพืช) แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะ ในการประกอบอาชีพทั้งในนอกภาคการเกษตร (กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านการประมง) ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 52 ราย ในอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ณ สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จำกัด ฯ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นาวาตรี สรรเสริญ เสรีรักษ์ ประมงจังหวัดตราด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  สำนักงานประมงจังหวัดตราด ร่วมกับประมงอำเภอเมืองตราด จัดการประชุมแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองตราด ชั้น 2 อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราดฯ

วันที่ 29 เมษายน 2563 สำนักงานประมงจังหวัดตราด โดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และประมงอำเภอเมืองตราดเข้าส่งเสริม ให้ความรู้และแนะนำเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสวยงาน ตำบลท่าพริก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการตรวจมาตรฐานฟาร์มสัตว์น้ำ ให้มีแนวมางการปฏิบัติในด้านการจัดการสุขอนามัยฟาร์มที่ดี (Good Aguaculture Practice : GAP)

วันที่ 27 เมษายน 2563 นำทีมโดย นาวาตรีสรรเสริญ เสรีรักษ์ ประมงจังหวัดตราด พร้อมด้วยนางฉวีวรรณ สุขมงคลรัตน์ ผอ.ศพจ.ตราด และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดตราด ประมงอำเภอเขาสมิง และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตราด ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ สระคลองแดน หมู่ที่ 3 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด  ดำเนินการสร้างอาหารธรรมชาติและสร้างกร่ำ เพื่อเป็นที่หลบภัย และที่อยู่อาศัยของกุ้งก้ามกรามฯ

วันที่ 24 เมษายน 2563 สำนักงานประมงจังหวัดตราด โดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และประมงอำเภอเมืองตราด เข้าส่งเสริม ให้ความรู้และแนะนำเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง บริเวรแม่น้ำตราด ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการตรวจมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีแนวทางการปฏิบัติในด้านการจัดการสุขอนามัยฟาร์มที่ดี (Good Aguaculture Practice : GAP)

วันที่ 22 เมษายน 2563 สำนักงานประมงจังหวัดตราด พร้อมประมงอำเภอแหลมงอบ และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตราด ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ "สระนายสมร" หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ดำเนินการสร้างแหล่งอาหารธรรมชาติและกร่ำ เพื่อเป็นแหล่งหลบภัย และที่อยู่อาศัยของกุ้งก้ามกาม

วันวันที่ 22 เมษายน 2563 นาวาตรี สรรเสริญ เสรีรักษ์ ประมงจังหวัดตราด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยประมงอำเภอแหลมงอบ เข้าร่วมบูรณาการร่วมตรวจแรงงานประมง เพื่อคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในแรงงานประมง ณ ท่าเทียบเรือประมงเทศบาลตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

วันที่ 2 เมษายน 2563 นาวาตรี สรรเสริญ เสรีรักษ์ ประมงจังหวัดตราด พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมประชุมหารือแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของสมาคมการประมงจังหวัดตราด

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ประมงอำเภอเขาสมิง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดตราด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตราด ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำสระน้ำหนองกลมฯ ร่วมกันนำปลาออกจากแหล่งน้ำ เพื่อกำจัดศัตรูของลูกพันธ์ุกุ้งก้ามกราม

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • ติดต่อ.. (1,624)  โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัดตราด.. (1,617) ภารกิจ.. (1,152) การแจ้งยกเลิกการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช (Procambarus clarkia หรือ Cherax spp.) .. (1,076) Download แบบฟอร์มต่างๆ.. (812) แบนเนอร์(สำนักงานประมงจังหวัดตราด).. (763) การติดตามเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (722) ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (681) ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดตราด เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงหอยทะเล .. (616) ค่านิยมสร้างสรรค์ของจังหวัดตราด.. (592) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดตราด เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดวันเวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักง.. (579) ป็อบอัพ.. (549) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดตราด เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ.. (549) สำนักงานประมงจังหวัดตราด ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดตราด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ.. (545) ค่านิยม 12 ประการ.. (544) ประกาศจังกวัดตราด เรื่องประกาศเจตจำนงสุจริต และนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดตราด.. (530) 20.ท่าเทียบเรือประมง.. (530) ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง พ.ศ.2561.. (515) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (512) ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (500)