บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดตราด
นายผจงศักดิ์ วงษ์สง่า

ประมงจังหวัดตราด
    


นางเพ็ญศรี อังคสุวรรณ

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

 

    


นายไพโรจน์ ศิริพันธ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    
นางสาวนริศรา เฉลิมโรจน์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    


นางสาวสุวิมล หุนสนอง

พนักงานพิมพ์ ส 3 (ลูกจ้างประจำ)
(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    


นางอรวรรณ มะลิลาลัย

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (พนักงานราชการ)
(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    
นางสาวภิญญดา คิดดี

เจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานราชการ)
(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    


นายชัชวาล วุฒิเมธี

นักวิชาการประมงชำนาญการ

(หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)

เบอร์ติดต่อราชการ 065-7197968

    


นางสาวกษมา อยู่เย็น

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    
นางสาวลักขณา ลีชา

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
    


นางสาวธนตา ศิริอนันต

เจ้าหน้าที่ประมง (พนักงานราชการ)
    
นางสาวกมลพรรณ ศรีโพน

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
    


นายธนิช พูลทอง

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    


นางสาวกาญจนา อ่องเภา

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

เบอร์ติดต่อราชการ 065-7197969

    
นางสาวจะนับ ศาสนกิจ

เจ้าพนักงานประมงปฏฺิบัติงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    
นายธรรมรินทร์ ญาณสุธี

นิติกรปฏิบัติการ
(กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    


นายวรุตม์ ลำเจียก

เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ)

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    
นางสาวบุญยาพร กระชน

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
    


นายสมบูรณ์ ธัญญพืช

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(ประมงอำเภอเกาะเช้าง)
    
นางสาวนงนุช ศิลปสาร

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน

(ประมงอำเภอเมืองตราด)

เบอร์ติดต่อราชการ 065-7197991

    
นางสาวปิยนุช เทศประพีป์

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน

(ประมงอำเภอแหลมงอบ)

เบอร์ติดต่อราชการ 065-7197992

    
นางสาวษิรินทร์ ฉัยยา

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส

(ประมงอำเภอคลองใหญ่)

    
ว่าที่ร้อยตรีหญิงพลอยณิศา พวงบุปผา

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

(ประมงอำเภอเขาสมิง)

เบอร์ติดต่อราชการ 065-7197989

    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดตราด

 409/4 ม.8 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด