นางฐิติพร หลาวประเสริฐ

ประมงจังหวัดตราด
(ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการประมง) ระดับสูง)

เบอร์ติดต่อราชการ 089-1104329

    


ว่าง
หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

เบอร์ติดต่อราชการ 065-7197988

    


นายไพโรจน์ ศิริพันธ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    
นางสาวนริศรา เฉลิมโรจน์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    


นางสาวสุวิมล หุนสนอง

พนักงานพิมพ์ ส 3 (ลูกจ้างประจำ)
(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    


นางอรวรรณ มะลิลาลัย

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (พนักงานราชการ)
(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    
นางสาวภิญญดา คิดดี

เจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานราชการ)
(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    


นายชัชวาล วุฒิเมธี

นักวิชาการประมงชำนาญการ


(หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)

เบอร์ติดต่อราชการ 065-7197968

    


นางสาวมลทิยา ป่าหวาย

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ


กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    
นางสาวลักขณา ลีชา

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
    


นายสิทธิพงษ์ เพ็ชรากูล

เจ้าหน้าที่ประมง (พนักงานราชการ)
    
นางสาวกมลพรรณ ศรีโพน

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
    


นายธนิช พูลทอง

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)

เบอร์ติดต่อราชการ 065-7197969

    


นางสาวกาญจนา อ่องเภา

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน


กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

เบอร์ติดต่อราชการ 065-7197969

    
นางสาวมานิตย์ บิลลาเต๊ะ

เจ้าพนักงานประมงปฏฺิบัติงาน


กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    
นายธรรมรินทร์ ญาณสุธี

นิติกรปฏิบัติการ
(กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    


นายวรุตม์ ลำเจียก

เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ)


กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    
นางสาวบุญยาพร กระชน

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
    


นายสมบูรณ์ ธัญญพืช

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(ประมงอำเภอเกาะเช้าง)

เบอร์ติดต่อราชการ 062-2874622

    
นางสาวนงนุช ศิลปสาร

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน


(ประมงอำเภอเมืองแหลมงอบ

เบอร์ติดต่อราชการ 065-7197992

    
นางสาวจะนับ ศาสนกิจ

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน


(ประมงอำเภอเมืองตราด)

เบอร์ติดต่อราชการ 065-7197991

    
นางสาวษิรินทร์ ฉัยยา

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส


(ประมงอำเภอคลองใหญ่)

เบอร์ติดต่อราชการ 065-7197971

    
ว่าที่ร้อยตรีหญิงพลอยณิศา พวงบุปผา

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน


(ประมงอำเภอเขาสมิง)

เบอร์ติดต่อราชการ 065-7197989

    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดตราด

 409/4 ม.8 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด    trat_fish@hotmail.com   039-511269   039-511269   แฟนเพจ