บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดตราด
นาวาตรีสรรเสริญ เสรีรักษ์


(  ประมงจังหวัดตราด)
    


นางกัญญาวีณ์ สีคำ

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    


นายไพโรจน์ ศิริพันธ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    
นางสาวนริศรา เฉลิมโรจน์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    


นางสาวสุวิมล หุนสนอง

พนักงานพิมพ์ ส 3
(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    


นางอรวรรณ มะลิลาลัย

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (พนักงานราชการ)
(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    
นางสาวธนตา ศิริอนันต

เจ้าหน้าที่ประมง (พนักงานราชการ)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    


นายชัชวาล วุฒิเมธี

นักวิชาการประมงชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    


นายสมบูรณ์ ธัญญพืช

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    
นางสาวกมลชนก อุปริกธาติพงษ์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    


นางสาวลักขณา ลีชา

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    


นางสาวกาญจนา อ่องเภา

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    
นางสาวจะนับ ศาสนกิจ

เจ้าพนักงานประมงปฏฺิบัติงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    


นายวรุตม์ ลำเจียก

เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ)
(กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    


นางสาวนลธรัตน์ รัตน์ปะนัชม์กูล

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(ประมงอำเภอเกาะช้าง)
    
นางสาวนงนุช ศิลปสาร

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(ประมงอำเภอเมืองตราด)
    
นางสาวปิยนุช เทศประพีป์

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(ประมงอำเภอแหลมงอบ)
    
นายประภาส บินร่าหมาน

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(ประมงอำเภอคลองใหญ่)
    
ว่าที่ร้อยตรีหญิงพลอยณิศา พวงบุปผา

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(ประมงอำเภอเขาสมิง)
    


นางสาวกมลพรรณ ศรีโพน

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
    
นางสาวบุญยาพร กระชน

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
    

Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดตราด

 409/4 หมู่ 8 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000