ประชาสัมพันธ์ การถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงกุ้ง


ประชาสัมพันธ์ การถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงกุ้ง 

 คลังความรู้  ความรู้ด้านการประมง

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

นายวินัย นามชนะ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งจังหวัดตราด ถ่ายทอดความรู้ เทคนิคการเลี้ยง และนำมาประยุกต์ใช้เหมาะสมกับสภาพของฟาร์ม โดยเน้นการเลี้ยงแบบระบบน้ำหมุนเวียนเพื่อนำกลับมาใช้ในการเลี้ยงกุ้งอีกครั้ง เน้นการเลี้ยงกุ้งโดยอาศัยสมดุลธรรมชาติ เน้นการใช้เชื้อจุลินทรีย์ และน้ำหมักสับปะรด ทดแทนการใช้สารเคมี การใช้ของเหลือจากโรงงานน้ำปลาที่อยู่ภายในพื้นที่ เช่น กากน้ำปลา ซึ่งมีราคาไม่แพง เพื่อช่วยลดต้นทุนค่าสารเคมีได้อีกทางหนึ่ง รวมทั้งการดูแลสุขภาพกุ้ง และคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง แรงจูงใจในการประกอบอาชีพการเลี้ยงกุ้ง คือ ใช้ระยะเวลาสั้นในการเก็บเกี่ยวผลผลิต สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้หลายรอบต่อปี ซึ่งแตกต่างจากภาคการเกษตรอื่น ๆ เช่น การทำสวน ซึ่งจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ปีละครั้ง