ประชาสัมพันธ์ ขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ


ประชาสัมพันธ์ ขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  จำหน่ายสินค้าประมง  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


แจ้งประชาสัมพันธ์.
        สำนักงานประมงจังหวัดตราด  มีความประสงค์จะขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ( ปลาเป็ดและปลาเลย) ที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดไว้ จำนวน  1  รายการ จำนวน 8,000 กิโลกรัม  กำหนดทำการประมูลขายทอดตลาด ในวันอังคารที่  27 ธันวาคม  2565  เริ่มการประมูล เวลา 13.30 น. ณ ท่าเทียบเรือประมงแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด