ประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดตราด


[2022-12-27] ประชาสัมพันธ์ ขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ.. [2022-11-04] ประชาสัมพันธ์การห้ามเพาะเลี้ยงปลาที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม GMOs.. [2022-03-29] ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั.. [2022-01-11] ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเรือประมงผิดกฎหมาย.. [2021-12-20] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดตราด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคั.. [2021-12-13] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดตราด เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการ ของสำนักง.. [2021-08-10] ประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดตราด.. [2021-08-10] ประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดตราด.. [2021-07-23] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดตราด เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิ.. [2021-06-30] การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจสังกัดกรมประมง.. อ่านทั้งหมด 

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดตราด 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 สำนักงานประมงจังหวัดตราดร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมประมงในพื้นที่จังหวัดตราด จัดพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว