ข้อมูลแสดงรายละเอียดและค่าใช้จ่ายบริษัทผู้ให้บริการระบบติดตามเรือ รุ่นที่ 1 และ 2

กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติ.. [2020-09-28 ] แนวทางการดำเนินการต่ออายุหนังสือคนประจำเรือ (Seabook).. [2020-04-02 ] ขอความร่วมมือปฏิบัติภายใต้สถานการณ์ โรคติดเชื้อ โควิด-19.. [2020-03-31 ] กำหนดแบบขอรับใบอนุญาต คำขอรับใบแทนใบอนุญาต และเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ป.. [2020-02-04 ] แนวทางในการออกใบอนุญาต และหลักเกณฑ์การจัดสรรใบอนุญาตทำการประมงพานิชย์ .. [2020-02-04 ] กำหนดห้วงเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนและเงือนไขการขอรับใบอนุญาตทำการ.. [2020-02-04 ] การแจ้งปิด VMS กรณีแจ้งงดใช้เรือกับกรมเจ้าท่า.. [2020-01-16 ] ข้อมูลแสดงรายละเอียดและค่าใช้จ่ายบริษัทผู้ให้บริการระบบติดตามเรือ รุ่น.. [2020-01-16 ]

ข้อมูลแสดงรายละเอียดและค่าใช้จ่ายบริษัทผู้ให้บริการระบบติดตามเรือ รุ่นที่ 1 และ 2 

 เผยเเพร่: 2020-01-16  |  อ่าน: 322 ครั้ง