การสนับสนุนการปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ฉบับที่ 2

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง บางสะพาน.. [2020-10-13 ] กิจกรรมพาไต๋เรือประมงพาณิชย์เยี่ยมศูนย์PIPO.. [2020-09-14 ] ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง บางสะพาน ให้การต้อนรับคณะจากกองบริ.. [2020-08-28 ] ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า–ออกเรือประมงบางสะพาน ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดท.. [2020-07-31 ] กฎกระทรวง ระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการทำงานของคนประจำเร.. [2020-07-23 ] ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง บางสะพาน ให้การต้อนรับหัวหน้าชุดตร.. [2020-07-20 ] ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมงบางสะพาน .. [2020-06-29 ] ประชาสัมพันธ์ เรื่องการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกพิกัดลง.. [2020-06-19 ] ประกาศปิดอ่าวตัว ก. .. [2020-06-19 ] คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 5084/2563 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งจ.. [2020-05-30 ]
อ่านทั้งหมด 

การสนับสนุนการปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ฉบับที่ 2 

 เผยเเพร่: 2020-05-30  |  อ่าน: 380 ครั้ง

 

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหนังสือให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับทราบและถือปฏิบัติดังต่อไป

1. การประกอบอาชีพทางการเกษตร กรณีที่ไม่สามารถปรับช่วงเวลาได้ ต้องทําการเกษตร ในช่วงเวลา เคอร์ฟิว เช่น ชาวสวนยาง ชาวประมง เป็นต้น รวมทั้งกิจกรรมทางการเกษตรอื่น ๆ สามารถ ออกไปประกอบอาชีพได้ตามปกติ โดยให้ขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ (กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน นายอําเภอ หรือตํารวจประจําท้องที่)

2. การขนส่งผลผลิตการเกษตร สามารถดําเนินการได้ พิจารณาได้ตาม "ข้อกําหนด (ฉบับที่ 2)" ที่ระบุ "ข้อ 1 ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22:00 นาฬิกา ถึง 04:00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่มีความจําเป็น ... ผลผลิตการเกษตร"

ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ขอให้พิจารณาร่วมกับข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ละจังหวัดประกอบการทํางานด้วย