นางสาว พนิดา ภู่ห้อย

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกบางสะพาน)
    


นางสาวโยธกา เกตุอินทร์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวณัฏฐธิดา เกื้อแก้ว

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายบุญญฤทธิ์ มีวาสนา

เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ
(พนักงานจ้างเหมาบริการ)
    
นาย กิตติภพ วิเศษนาก

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานจ้างเหมาบริการ)
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงบางสะพาน

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกบางสะพาน 661/1 หมู่ 5 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140      pipo13bangsaphan@gmail.com   032-646943   032-646943   แฟนเพจ