บุคลากรด่านตรวจประมงบางสะพาน
นางสาว พนิดา ภู่ห้อย


(ปฏิบัติการ)
    


นาย อาทิตย์ ไชยลังกา

นักวิชาการประมงปฎิบัติการ
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวอมรรัตน์ ตนดี

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวรุ่งนภา บุญคง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวหทัยกาญจน์ จักร์แก้ว

เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ
(พนักงานจ้างเหมาบริการ)
    
นายฐิติวัฒน์ ประทุมเทือง

เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ
(พนักงานจ้างเหมาบริการ)
    


นาย กิตติภพ วิเศษนาก

เจ้าหน้าที่บริการทำงานด้านรับ-ส่งวิทยุ
(พนักงานจ้างเหมาบริการ)
    


นางสาวพรรนา ร่มโพรีย์

งานทำความสะอาด
(พนักงานจ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงบางสะพาน

 661/1 หมู่ 5 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140