บทความด่านตรวจประมงบางสะพาน

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 นี้ ประชาชนทุกหมู่เหล่าล้วนรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดนับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคต ซึ่งพสกนิกรทุกหมู่เหล่าต่างมีความตั้งใจที่จะร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐโดยพร้อมเพรียงกัน

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า–ออกเรือประมง บางสะพาน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพาไต๋เรือประมงพาณิชย์เยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ในระหว่างวันที่ 9-14 กันยายน พ.ศ. 2563   ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง บางสะพาน โดยจัดทำบัญชีรายชื่อไต๋เรือประมงพาณิชย์ในพื้นที่รับผิดชอบ จัดทำแผนการพาไต๋เรือประมงพาณิชย์เยี่ยมศูนย์และพาไต๋เรือประมงพาณิชย์เยี่ยมกิจกรรมของศูนย์ PIPO

กิจกรรมมีดังนี้

  1. ลงทะเบียนกิจกรรมพาไต๋เยี่ยมศูนย์ PIPO

  2. ทำแบบประเมินก่อนเยี่ยมศูนย์ PIPO

  3. บรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องกฎกระทรวง ระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และ สวัสดิภาพในการทำงานของคนประจำเรือ พ.ศ. 2559

  4. บรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการจัดทำและส่งสมุดบันทึกการทำการประมงอย่างไรให้ถูกต้อง

  5. บรรยายให้ความรู้ ถึงประโยชน์การใช้และการขอสิทธิ์เข้าถึง Application Fisheries Touch

  6. ทำแบบประเมินหลังเยี่ยมศูนย์ PIPO

  7. บรรยายสรุปกิจกรรมพาไต๋เรือเยี่ยมศูนย์ PIPO โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ตอบข้อซักถาม

            ข้อเสนอแนะ ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า–ออกเรือประมง บางสะพาน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพาไต๋เรือประมงพาณิชย์เยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ในระหว่างวันที่ 9-14 กันยายน พ.ศ. 2563   ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง บางสะพาน โดยจัดทำบัญชีรายชื่อไต๋เรือประมงพาณิชย์ในพื้นที่รับผิดชอบ จัดทำแผนการพาไต๋เรือประมงพาณิชย์เยี่ยมศูนย์และพาไต๋เรือประมงพาณิชย์เยี่ยมกิจกรรมของศูนย์ PIPO

กิจกรรมมีดังนี้

  1. ลงทะเบียนกิจกรรมพาไต๋เยี่ยมศูนย์ PIPO

  2. ทำแบบประเมินก่อนเยี่ยมศูนย์ PIPO

  3. บรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องกฎกระทรวง ระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และ สวัสดิภาพในการทำงานของคนประจำเรือ พ.ศ. 2559

  4. บรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการจัดทำและส่งสมุดบันทึกการทำการประมงอย่างไร ให้ถูกต้อง

  5. บรรยายให้ความรู้ ถึงประโยชน์การใช้และการขอสิทธิ์เข้าถึง Application Fisheries Touch

  6. ทำแบบประเมินหลังเยี่ยมศูนย์ PIPO

  7. บรรยายสรุปกิจกรรมพาไต๋เรือเยี่ยมศูนย์ PIPO โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ตอบข้อซักถาม

            ข้อเสนอแนะ ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง บางสะพาน ให้การต้อนรับคณะของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง นำโดยนายปิยะโชค สินอนันต์ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ เข้าตรวจประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และภาพรวมของศูนย์ฯ ผลการปฏิบัติงานของศูนย์ ฯ มีมาตรฐานตามคู่มือปฏิบัติงาน การตรวจประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 15-25 กรกฎาคม พ.ศ. 256๓ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า–ออกเรือประมงบางสะพาน  

   ได้ประชาสัมพันธ์

1. เรื่องการจัดทำและส่งสมุดบันทึกการทำการประมงอย่างไรให้ถูกต้อง

2. เรื่องการจัดทำรายงานบันทึกน้ำหนักสัตว์น้ำขึ้นท่า (LandingDeclaration : LD) ของท่าเทียบเรือประมง

3. เรื่องการชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายเกี่ยวกับกฎกระทรวง ระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการทำงานของคนประจำเรือ พ.ศ. 2559 

     โดยมีเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ควบคุมเรือ ลูกเรือประมง และเจ้าของเรือประมงพานิชย์ ที่มาแจ้งเข้า-ออกกับศูนย์ฯ พร้อมทั้งชี้แจงการจัดทำแบบสรุปรายวันฯ             (DP) และแบบบันทึกน้ำหนักสัตว์น้ำขึ้นท่า (LD) ให้กับเจ้าหน้าที่ท่าเทียบเรือ

      ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

     วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมงบางสะพาน  
     ให้การต้อนรับ นาวาเอก ธเนตร อนามธวัช หัวหน้าชุดตรวจและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์PIPOประจำปี 2563 พร้อมด้วยคณะชุดตรวจสอบการทำงาน
    (Flying Inspection Team) FIT ประกอบด้วย ผู้แทนจาก ศรชล. กรมเจ้าท่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการจัดหางาน ผู้แทนจาก EJF และหัวหน้าศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ (PSCC)   จ.ประจวบคีรีขันธ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานความมั่นคง PSCC จ.ประจวบคีรีขันธ์ กรมเจ้าท่า เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน (FIT2/2563) ในพื้นที่รับผิดชอบของ ศรชล.ภาค 1
ของเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าประจำศูนย์ PIPO บางสะพาน      
      ในการนี้ ได้รับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน ตรวจสอบเอกสารบันทึกการปฏิบัติงาน  ต่างๆ ของศูนย์ PIPO บางสะพาน ตอบข้อซักถาม ข้อเสนอแนะจากชุดตรวจในการปฏิบัติตามขั้นตอน โดยคณะได้ให้คำแนะนำชุดตรวจเรือในเรื่องการตรวจสอบเอกสารแจ้งเข้า-ออก ในระบบ E285รวมทั้งให้คำแนะนำการตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยของเรือ โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ และชุดสหวิชาชีพให้การต้อนรับ
      ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 1-25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง บางสะพาน  

    ได้ประชาสัมพันธ์

1.  เรื่องการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกพิกัดลงในเครื่องGPSในเรือประมงตามประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2561 ให้กับเจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2563 ดำเนินการกำหนดพิกัดลงในเครื่อง GPS ในเรือประมงไปแล้ว 53 ลำ

2.  เรื่องการชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเข้าใช้บริการท่าเทียบเรือประมงบ้านปากคลอง  อ.บางสะพานน้อย ให้กับเรือประมงพานิชย์ที่เข้าใช้บริการท่าเทียบเรือรายใหม่ จำนวน 6 ลำ

3.  เรื่องปิดอ่าวไทยรูปตัว ก ปี 63

  โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ลงพื้นที่ให้ความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการกิจการ แพปลา ท่าเทียบเรือประมงพานิชย์ ผู้ควบคุมเรือ ลูกเรือประมง และเจ้าของเรือประมงพานิชย์ที่มาใช้บริการ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมขยะคืนฝั่งทะเลสวยด้วยมือเรา

   ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 1-25 มิถุนายน พ.ศ. 256๓ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง บางสะพาน  

    ได้ประชาสัมพันธ์

1.  เรื่องการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกพิกัดลงในเครื่องGPSในเรือประมงตามประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2561 ให้กับเจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2563 ดำเนินการกำหนดพิกัดลงในเครื่อง GPS ในเรือประมงไปแล้ว 53 ลำ

2.  เรื่องการชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเข้าใช้บริการท่าเทียบเรือประมงบ้านปากคลอง  อ.บางสะพานน้อย ให้กับเรือประมงพานิชย์ที่เข้าใช้บริการท่าเทียบเรือรายใหม่ จำนวน 6 ลำ

3.  เรื่องปิดอ่าวไทยรูปตัว ก ปี 63

  โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ลงพื้นที่ให้ความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการกิจการ แพปลา ท่าเทียบเรือประมงพานิชย์ ผู้ควบคุมเรือ ลูกเรือประมง และเจ้าของเรือประมงพานิชย์ที่มาใช้บริการ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมขยะคืนฝั่งทะเลสวยด้วยมือเรา

   ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้่า-ออกเรือประมงบางสะพาน ได้ประชาสัมพันธ์ เรื่องการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกพิกัดลงในเครื่องGPS ในเรือประมงตามประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2561 ให้กับเจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2563 ดำเนินการกำหนดพิกัดลงในเครื่อง GPS ในเรือประมงไปแล้ว 53 ลำ

  วันที่ 17-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมงบางสะพาน  

 ได้ประชาสัมพันธ์

1.คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 5084/2563 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์และการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

2.    มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 แนบท้ายประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม   พ.ศ. 2563 

        โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ลงพื้นที่ให้ความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการกิจการแพปลา ท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ ผู้ควบคุมเรือ ลูกเรือประมง และเจ้าของเรือประมงพาณิชย์ที่มาใช้บริการ พร้อมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ท่าเทียบเรือในการคัดกรองกรองผู้ที่เข้า-ออกผ่านท่า ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19

อย่างเคร่งครัด และสมาคมประมงบางสะพานได้แจกหน้ากากผ้าให้กับท่าเรือเพื่อแจกให้กับลูกเรือประมงที่มาใช้บริการท่าเทียบเรือ

      ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

        วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 256๓  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง บางสะพาน

ให้การต้อนรับคณะตรวจบูรณาการท่าเทียบเรือประมงในพื้นที่อำเภอบางสะพาน ตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19  ประกอบด้วย หัวหน้าศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศรชลภาค1 ประมงอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ปลัดอำเภอ ฝ่ายปกครอง ผู้กำกับสถานีตำรวจบางสะพาน ผู้ใหญ่บ้าน และ เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง   บางสะพาน เพื่อตรวจสอบมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อCOVID-19 ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กำหนด

       เนื่องจากทางจังหวัดได้ผ่อนคลายมาตรการให้เรือต่างถิ่นสามารถเข้าเทียบท่าเรือในจังหวัดประกอบกับในช่วงนี้เป็นฤดูกาลเปิดอ่าวในพื้นที่ ประจวบคีรีขันธ์-สุราษฎร์ธานี จึงทำให้มีเรือต่างถิ่นเข้ามาขนถ่ายสัตว์น้ำในท่าเทียบเรือประมงในอำเภอบางสะพานเป็นจำนวนมาก จึงต้องมีการเพิ่มมาตรการในการระวังป้องกันเชื้อ COVID-19 

      ผลการตรวจท่าเรือประมงส่วนใหญ่มีจุดคัดกรองบริเวณช่องทางเข้า-ออกท่าเรือ มีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ มีเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการ มีแผ่นป้ายข้อแนะนำในการป้องกันไวรัส COVID-19 ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างด้าว มีแผนฉุกเฉินกรณีตรวจพบผู้ป่วย ทุกท่าเรือมีการบันทึกข้อมูลการคัดกรองผู้ผ่านเข้าออกประจำวันและส่งข้อมูลให้กับประมงอำเภอ และยินดีให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่ทางจังหวัด

      ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคโควิด19

เมื่อวันที่ 18 มี.ค.- 22 เม.ย. 63 เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง บางสะพาน ได้ดำเนินการตรวจเครื่องมือเรือประมงพาณิชย์ตามรอบปีการประมง 2563-2565 โดยได้ตรวจเครื่องมือเรือประมงในเขตพื้นที่รับผิดชอบอำเภอบางสะพาน เรือประมงพาณิย์ที่แจ้งเข้า-ออก กับศูนย์ฯ รวมทั้งสิ้น 70 ลำ 135 เครื่องมือ

วันที่ 5-30 เมษายน พ.ศ. 256๓ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมงบางสะพาน    ได้ประชาสัมพันธ์

1.  เรื่องการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์ละเมิด 

     กฎหมายตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ.2563

2.  แนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานของท่าเทียบเรือประมงที่จดทะเบียนประมงกับกรม

     ประมงภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

3.  คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 3861/2563 เรื่องการเฝ้าระวัง ป้องกันและปิดสถานที่

     เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย

     โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ลงพื้นที่ให้ความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการกิจการแพปลา ท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ ผู้ควบคุมเรือ ลูกเรือประมง และเจ้าของเรือประมงพาณิชย์ที่มาใช้บริการ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด 

     ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหนังสือให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับทราบและถือปฏิบัติดังต่อไป

1. การประกอบอาชีพทางการเกษตร กรณีที่ไม่สามารถปรับช่วงเวลาได้ ต้องทําการเกษตร ในช่วงเวลา เคอร์ฟิว เช่น ชาวสวนยาง ชาวประมง เป็นต้น รวมทั้งกิจกรรมทางการเกษตรอื่น ๆ สามารถ ออกไปประกอบอาชีพได้ตามปกติ โดยให้ขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ (กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน นายอําเภอ หรือตํารวจประจําท้องที่)

2. การขนส่งผลผลิตการเกษตร สามารถดําเนินการได้ พิจารณาได้ตาม "ข้อกําหนด (ฉบับที่ 2)" ที่ระบุ "ข้อ 1 ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22:00 นาฬิกา ถึง 04:00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่มีความจําเป็น ... ผลผลิตการเกษตร"

ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ขอให้พิจารณาร่วมกับข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ละจังหวัดประกอบการทํางานด้วย

       วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง บางสะพาน ได้ประชาสัมพันธ์ เรื่องประกาศกรมประมงเรื่อง กําหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ห้ามมิให้ ผู้ใดทําการประมงในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานีตั้งแต่ปลายแหลมเขาม่องไล่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถึงอําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ถึง ๑๕ พฤษภาคม ทุกปี ให้กับเรือประมงพาณิชย์ต่างถิ่น เรือประมงพาณิชย์ในพื้นที่ ที่ออกไปทำการประมงในบริเวณดังกล่าวโดยให้ความรู้ความเข้าใจ และตอบข้อซักถามกับเจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือและลูกเรือ ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า –ออกเรือประมง บางสะพาน ให้การต้อนรับ นาวาเอก อนุชิต พีระธำรงค์กุล รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ศรชล. หัวหน้าชุดตรวจและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ PIPO พร้อมด้วยคณะชุดตรวจสอบการทำงาน (Flying Inspection Team) FIT และหัวหน้าศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ (PSCC) ได้เดินทางมาตรวจประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ประจำศูนย์ PIPO บางสะพาน        

ในการนี้ ได้รับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของศูนย์ PIPO บางสะพาน ตอบข้อซักถาม ข้อเสนอแนะจากชุดตรวจในการปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินคดีเรือที่มีความผิดตาม พ.ร.ก.ประมง การตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยของเรือ และให้ตรวจเรือเป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งออก พร้อมทั้งรับฟังปัญหา โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ และชุดสหวิชาชีพให้การต้อนรับ ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า–ออกเรือประมง บางสะพาน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา ในระหว่างวันที่ 11-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้เรือประมงทุกลำที่ออกไปทำการประมงมีการจัดเก็บขยะในเรือและนำกลับคืนฝั่ง ส่งเสริมให้ท่าเทียบเรือประมงทุกแห่งมีการจัดจุดรวมขยะที่เก็บจากทะเล และรณรงค์ให้ชาวประมงมีการคัดแยกประเภทขยะ ที่นำออกไปหรือเศษเครื่องมือที่เกิดจากกิจกรรมดังกล่าวนำกลับคืนฝั่งทุกรอบทำการประมง เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะได้โดยตรง

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า–ออกเรือประมง บางสะพาน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพาไต๋เรือประมงพาณิชย์เยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ในระหว่างวันที่ 18-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง บางสะพาน โดยจัดทำบัญชีรายชื่อไต๋เรือประมงพาณิชย์ในพื้นที่รับผิดชอบ จัดทำแผนการพาไต๋เรือประมงพาณิชย์เยี่ยมศูนย์และพาไต๋เรือประมงพาณิชย์เยี่ยมกิจกรรมของศูนย์ PIPO

  •  บทความ
  • ผลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจำเดือนกันยายน 63 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนกันยายน 63 ผลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจำเดือนสิงหาคม 63 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนสิงหาคม 63 ผลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจำเดือนกรกฎาคม 63 ปริมาณสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนกรกฎาคม 63 ผลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจำเดือนมิถุนายน 63 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนมิถุนายน 63 ผลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจำเดือนพฤษภาคม 63 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนพฤษภาคม 63 ผลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจำเดือนเมษายน 63 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนเมษายน 63 ผลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจำเดือนมีนาคม 63 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนมีนาคม 63 link หน่วยงานในสังกัด กบร. ผลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจำเดือนกุมภาพันธ์ 63 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนกุมภาพันธ์ 63 ผลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจำเดือนมกราคม 63 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนมกราคม 63 ผลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจำเดือนธันวาคม 62 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนธันวาคม 62 ผลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจำเดือนพฤศจิกายน 62 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนพฤศจิกายน 62 ผลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจำเดือนตุลาคม 62 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนตุลาคม 62 ผลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจำเดือนกันยายน 62 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนกันยายน 62 ผลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจำเดือนสิงหาคม 62 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนสิงหาคม 62 link ด่านตรวจสัตว์น้ำ ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนมีนาคม 62 ผลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจำเดือนมีนาคม62 กรมประมงขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดภาพชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ G-Chat link หน่วยงานในสังกัด กบร.
  •  Hit 20 อันดับ
  • ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงส่วนกลาง นำโดย น.อ.กัมปนาท สังข์ทองจีน พร้อมคณะ โดยตรวจสอบประสิทธิ์ภาพการตรวจเรือประมงและให้คำแนะนำเทคนิคการตรวจเรือแก่เจ้าหน.. (1,492)  พนักงานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบเอกสาร ณ ท่าเทียบเรือ.. (1,173) ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงบางสะพาน.. (1,125) คณะชุดตรวจสอบการปฏิบัติงานของศูนย์ PIPO ศปมผ... (1,015) ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการเรือประมง.. (1,010) การขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์รอบปี 2561-2562.. (949) น.อ. ปริดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ เสธ.กปก.ทรภ.1พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงบางสะพาน.. (921) คณะติดตามและตรวจเยี่ยมของศูนย์ PIPO.. (843) ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงบางสะพาน.. (833) ประชุมชี้แจงการดำเนินการขึ้นสัตว์น้ำใน ณ ท่าเทียบเรือที่ถูกต้อง.. (824) คณะติดตามตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงบางสะพาน.. (823) พล.ร.ต.รณภพ กาญจนพันธุ์ รอง ผอ.ศรชล.เขต1/รอง ผบ.ทรภ.1 และคณะฯ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมฯ บางสะพานจว.ประจวบคีรีขันธ์ .. (817) คณะติดตามและตรวจเยี่ยมของศูนย์ PIPO.. (815) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง.. (807) ชุดตรวจจากส่วนกลาง มาตรวจสอบการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์การให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร และใช้บัตร ATM.. (792) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (787) ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงสร้างใหม่.. (770) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมประมง ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง บางสะพาน.. (768) โครงสร้างกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง (กบร.).. (768) วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง.. (761)