เข้าร่วมฟังบรรยายการนำเสนอเทคนิคการวิเคราะห์ปรอท

เข้าร่วมฟังบรรยายการนำเสนอเทคนิคการวิเคราะห์ปรอท 


 กลุ่มตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง เข้าร่วมการบรรยายการนำเสนอเทคนิคการวิเคราะห์ปรอทแบบ Direct Thermal Decomposition Mercury Analyzer with Extended Range Triple-Detector Sequential Dual-cells optics for Pure Performance ในตัวอย่างที่เป็นของแข็ง โดยเจ้าหน้าที่จากบริษัท  Coax Group Corperation LTD. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธีการวิเคราะห์ปรอทในตัวอย่างเนื้อเยื่อสัตว์น้ำและดินตะกอน