ประกาศรับสมัครประกวดฟาร์ม


ประกาศรับสมัครประกวดฟาร์ม 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


การประกวดฟาร์มเกษตรกรและหน่วยผลิตพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ําตามหลักพันธุศาสตรร์ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์