ข่าวกิจกรรม การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง


[2023-01-26] พิกัดภูมิศาสตร์ของจุดยึดโยงแนวเขตทะเลชายฝั่ง ตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงกำห.. [2023-01-26] กฎกระทรวง กำหนดเขตทะเลชำยฝั่ง ในบริเวณจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี พ.ศ. 2565.. [2023-01-26] กฎกระทรวง กำหนดเขตทะเลชำยฝั่ง ในบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.2565.. [2023-01-26] กฎกระทรวง กำหนดเขตทะเลชำยฝั่ง ในบริเวณจังหวัดชุมพร พ.ศ.2565.. [2021-12-14] ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. [2021-05-19] ข่าวกิจกรรม สนับสนุนภารกิจแก้ไขปัญหาอ่าวบ้านดอน.. [2021-02-28] ข่าวกิจกรรม ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน.. [2021-02-19] ข่าวกิจกรรม การตรวจเรือประมงในพื้นที่เสี่ยงและปฏิบัติการเร่งด่วน.. [2021-01-25] ประชาสัมพันธ์มาตรการบริหารทรัพยากรฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่.. [2020-10-08] ร่วมกิจกรรมวันสำคัญ.. อ่านทั้งหมด 

ข่าวกิจกรรม การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


ประจำเดือน กันยายน 2564