บทความศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร

รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง (เอกสารแนบ 14) ปีงบประมาณ 2564

ประจำเดือน ธันวาคม 2563

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรัูสู่ชุมชนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและประชาชนในพื้นที่ จำนวน 4 เรื่อง

1 https://drive.google.com/file/d/1mj58J2BZudREEJIEJUioz4joar0xJayV/view

2 https://drive.google.com/file/d/1LY_7OFiAnKTaVPDrhoZH2R2-khz6t4Ga/view

3 https://drive.google.com/file/d/1HQkalTklYBZCsPLJVwwwZ1AeC9OOtYwM/view

4 https://drive.google.com/file/d/1GP9RYMpEMzvt7GOp6GniEkHLA_qJnaAq/view

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศ กรมประมง (ปิดอ่าว 61).. (3,325)  ข่าวกิจกรรม การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (1,463) ข่าวกิจกรรม เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตทะเลชายฝั่ง.. (1,439) ข่าวกิจกรรมร่วมหน่วยงานอื่น.. (1,155) ข่าวกิจกรรม การตรวจเรือประมงในพื้นที่เสี่ยงและปฏิบัติการเร่งด่วน.. (1,091) ข่าวกิจกรรม ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ปี 2563.. (1,088) ข่าวกิจกรรม บูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงานบนเรือประมง.. (1,056) ข่าวกิจกรรม การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. (1,038) ข่าวกิจกรรม จัดเวทีการมีส่วนร่วม.. (976) ข่าวกิจกรรมมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ประจำปี 2563.. (954) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรัูสู่ชุมชนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและประชาชนในพื้นที่ จำนวน 4 เรื่อง.. (887) ข่าว โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตรประจำปีงบประมาณ 2564.. (876) รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2564.. (670) ข่าวกิจกรรมปฏิบัติงานร่วมกับ ศูนย์ประสานงานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต 1 (ศรชล เขต 1) .. (571) พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558.. (455) ข้อมูลด้านกฎหมาย.. (415) ประวัติหน่วยงาน.. (397) แบนเนอร์.. (354) หน้าก่อนเข้าเว็ป.. (270) กิจกรรมพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง (ภูมิภาค).. (197)