บุคลากร ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร

นายพงษ์ศรันย์ รัตนพรหม

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)
    


นายศักดิ์ดา วังฉาย

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นางนฤมล เอกเพชร

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    


นางสาวเจนจิรา บุญเลิศ

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    


นายอนุชา ตรีสุวรรณ์

นายท้ายเรือกลชายทะเล
(ส 4)
    
นายวสันต์ เหลืองสุข

นายท้ายเรือกลชายทะเล
(ส 4)
    


นายชุมพล พูลผล

นายท้ายเรือกลชายทะเล
(ส 4)
    
นายกฤษณะ ตรีสุวรรณ์

นายท้ายเรือกลชายทะเล
(ส 4)
    
นายสมคิด ลักษมีรชตะ

นายท้ายเรือกลชายทะเล
(ส 4)
    


นายบุญสงค์ อุชุภาพ

ช่างเครื่องเรือ
(ช 3)
    
นายชูศักดิ์ แซ่ลิ้ม

ช่างเครื่องเรือ
(ช 3)
    
นายขวัญชัย สมนาม

ช่างเครื่องเรือ
(ช 3)
    


นางสาวกานต์สินี จันทร์ณรงค์

เจ้าพนักงานประมง
( )
    
นายธีรดนย์ จูจุ้ยเอี่ยม

เจ้าพนักงานสื่อสาร
    


นางสาวปุญญดา ทองหล่อ


(เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี)
    
นางปาณชญา นนทรัตน์

เจ้าหน้าที่ธุรการ
    
นายพรศักดิ์ ทวยชน

เจ้าหน้าที่ประมง
    


นายวิเชษฐ์ บุญนพ


(นายท้ายเรือกลชายทะเลชั้น 2)
    
นายอภิชาติ หนูคาบแก้ว


(ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น 1)
    


นายสันติ ภูมิสุวรรณ์


(พนักงานเรือตรวจชั้น 1)
    
นายนิสิต เวชยันต์


(กะลาสี)
    
นายจิตธิพงศ์ แดงสว่าง

กะลาสี
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร

 405 หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร 86120    fisheries.chumphon@gmail.com   077521450   077521749   แฟนเพจ