บุคลากรหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร
นายศักดิ์ดา วังฉาย

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร

    


นางรัตนา สุวรรณพงศ์

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    
นางนฤมล เอกเพชร

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นายนุรัตน์ ขาวสอาด

เจ้าพนักงานเดินเรือ
(ปฏิบัติงาน)
    


นายกิตติศักดิ์ เจริญทรัพย์

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นายสมชาย ศรีสวัสดิ์

เจ้าพนักงานเดินเรือ
(ปฏิบัติงาน)
    


นายไกรษร สุวรรณพงศ์

นายท้ายเรือกลชายทะเล
(ส 4)
    
นายอนุชา ตรีสุวรรณ์

นายท้ายเรือกลชายทะเล
(ส 4)
    
นายสมควร จินกระวีร์

นายท้ายเรือกลชายทะเล
(ส 4)
    
นายวสันต์ เหลืองสุข

นายท้ายเรือกลชายทะเล
(ส 4)
    
นายเฉลียว แก้วคงธรรม

นายท้ายเรือกลชายทะเล
(ส 3)
    
นายชุมพล พูลผล

นายท้ายเรือกลชายทะเล
(ส 3)
    
นายกฤษณะ ตรีสุวรรณ์

นายท้ายเรือกลชายทะเล
(ส 3)
    
นายสมคิด ลักษมีรชตะ

นายท้ายเรือกลชายทะเล
(ส 3)
    


นายบุญสงค์ อุชุภาพ

ช่างเครื่องเรือ
(ช 3)
    
นายชูศักดิ์ แซ่ลิ้ม

ช่างเครื่องเรือ
(ช 3)
    
นายขวัญชัย สมนาม

ช่างเครื่องเรือ
(ช 3)
    


นางสาวสุจิรา จันทร์ณรงค์

เจ้าพนักงานประมง
( )
    
นางสาวปุญญดา ทองหล่อ


(เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี)
    
นางปาณชญา นนทรัตน์

เจ้าหน้าที่ธุรการ
    
นายธีรดนย์ จูจุ้ยเอี่ยม

เจ้าพนักงานสื่อสาร
    
นายพรศักดิ์ ทวยชน

เจ้าหน้าที่ประมง
    


นายวิเชษฐ์ บุญนพ


(นายท้ายเรือกลชายทะเลชั้น 2)
    
นายอภิชาติ หนูคาบแก้ว


(ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น 1)
    
นายสันติ ภูมิสุวรรณ์


(พนักงานเรือตรวจชั้น 1)
    
นายนิสิต เวชยันต์


(กะลาสี)
    
นายสมศักดิ์ ศิริมาสกุล

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น 1
    
นายสุธี จงไกรจักร

กะลาสี
    
นายอิทธิพล วิรพันธ์

กะลาสี
    

Copyright © 2016-2019 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร

 405 หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร 86120