บุคลากรหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร
นายศักดิ์ดา วังฉาย

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร

    


นางรัตนา สุวรรณพงศ์

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    
นางนฤมล เอกเพชร

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    


นาย

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นายนุรัตน์ ขาวสอาด

เจ้าพนักงานเดินเรือ
(ปฏิบัติงาน)
    
นายสมชาย ศรีสวัสดิ์

เจ้าพนักงานเดินเรือ
(ปฏิบัติงาน)
    


นายอนุชา ตรีสุวรรณ์

นายท้ายเรือกลชายทะเล
(ส 4)
    
นายสมควร จินกระวีร์

นายท้ายเรือกลชายทะเล
(ส 4)
    
นายวสันต์ เหลืองสุข

นายท้ายเรือกลชายทะเล
(ส 4)
    


นายชุมพล พูลผล

นายท้ายเรือกลชายทะเล
(ส 3)
    
นายกฤษณะ ตรีสุวรรณ์

นายท้ายเรือกลชายทะเล
(ส 3)
    
นายสมคิด ลักษมีรชตะ

นายท้ายเรือกลชายทะเล
(ส 3)
    


นายบุญสงค์ อุชุภาพ

ช่างเครื่องเรือ
(ช 3)
    
นายชูศักดิ์ แซ่ลิ้ม

ช่างเครื่องเรือ
(ช 3)
    
นายขวัญชัย สมนาม

ช่างเครื่องเรือ
(ช 3)
    


นางสาวสุจิรา จันทร์ณรงค์

เจ้าพนักงานประมง
( )
    
นายธีรดนย์ จูจุ้ยเอี่ยม

เจ้าพนักงานสื่อสาร
    


นางสาวปุญญดา ทองหล่อ


(เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี)
    
นางปาณชญา นนทรัตน์

เจ้าหน้าที่ธุรการ
    
นายพรศักดิ์ ทวยชน

เจ้าหน้าที่ประมง
    


นายวิเชษฐ์ บุญนพ


(นายท้ายเรือกลชายทะเลชั้น 2)
    
นายอภิชาติ หนูคาบแก้ว


(ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น 1)
    
นายสมศักดิ์ ศิริมาสกุล

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น 1
    


นายสันติ ภูมิสุวรรณ์


(พนักงานเรือตรวจชั้น 1)
    
นายนิสิต เวชยันต์


(กะลาสี)
    
นายสุธี จงไกรจักร

กะลาสี
    
นายอิทธิพล วิรพันธ์

กะลาสี
    

Copyright © 2016-2020 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร

 405 หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร 86120