[2018-07-02] ประชาสัมพันธ์การประกวด Smart Farmer ดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2561.. [2018-02-26] แบบฟอร์มข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน รอบการประเมินที่ 1/2561.. [2017-08-09] ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ยานหนะและขนส่ง.. [2017-08-09] ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล๊อค.. [2017-04-19] ประกาศกรมประมงเรื่อง การอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไว้ตามเดิม.. [2017-04-19] ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ.. [2017-03-15] พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย.. [2017-03-09] ชื่อหน่วยงานกรมประมงภาษาอังกฤษ.. [2017-03-09] อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์  พร้อมด้วย.. [2017-03-09] ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์ เข้าร่ว.. อ่านทั้งหมด 

ปลาประจำหน่วยงาน 


ปลากระมัง

ชื่อไทย กระมัง, มัง, วี, เลียม, เหลี่ยม, แพะ, สะกาง

ชื่อสามัญ SMITH'S BARB

ชื่อวิทยาศาสตร์ Puntioplites proctozsron (Bleeker)

 ถิ่นอาศัย ในแหล่งน้ำจืดทั่วประเทศไทย แต่ละภาคจะเรียกชื่อแตกต่างกันไปตามภาษาท้องถิ่น ภาคกลางเรียกว่า ปลากระมัง บางแห่งเรียกชื่อสั้น ๆ เช่นที่บึงบอระเพ็ด เรียกว่า ปลามัง หรือบางคนเรียก ปลาสมิด ที่ปากน้ำโพมักเรียก ปลาเลียม หรือปลาเหลี่ยม

อาหาร พืชพันธุ์ไม้น้ำ อินทรีย์สารที่เน่าเปื่อย

ขนาด ความยาวประมาณ 13-15 เซนติเมตร และขนาดใหญ่ที่สุดมีผู้พบยาวประมาณ 22-22.5 เซนติเมตร

ประโยชน์ ปลากระมังใช้เป็นอาหารได้ทั้งสดและตากแห้ง