บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์
นายเมธา คชาภิชาติ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์
    


นางอรุณา จั่นตอง

นักวิชาการประมงชำนาญการ
    
นางสาวจิราภรณ์ พรหมชัยรัตน์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


ว่าง

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
    
นางสาวชนัญชิตา สุขประเสริฐ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
    


นางสาวจารุวรรณ ทับทิมอ่อน

นักวิชาการประมง
    
นายสุพจน์ ทองจันทร์

นักวิชาการประมง
    
นายวัลลภ อยู่เย็น

นักวิชาการประมง
    
นางปาริฉัตร ทองปั้น

นักวิชาการประมง
    


นางสุวีณา แดงด้วง

เจ้าพนักงานประมง
    
นางสุนทรี กุลาเหลา

เจ้าหน้าที่ธุรการ
    


นายสำราญ จำปาสิน

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายจักร์กิจ เพชรมั่ง

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายสัน โสมภา

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายเดช สีทาราบ

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายเจษฎา บุ้งเจาะบาง

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นางศิรินทร์รัตน์ เทศประสิทธิ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายไฉน แย้มยุบล

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายสมศักดิ์ แสน้ำเงิน

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายสมชาย ศรีสมร

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางปรานอม ตุ้มเจริญ

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายพจน์กุล เทศประสิทธิ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
ประเสริฐ ไทยช้อย

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายวันชัย แก้วตา

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางสายรุ้ง แย้มยุบล

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางสาววิชุตา ทรวงกำเนิด

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายสุวัตร์ ด้วงโป้

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายวินัย บุญเลิศ

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายสัมพันธ์ อรชุน

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายสนัด แตงอ่อน

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายกานดา สอดตา

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายสนาม แย้มยุบล

คนงานประมง
    
นายสถิต เพ็งทอง

คนงานประมง
    
นายรุ่งเพชร เหมโพธิ์

คนงานประมง
    
นายสำรวย วงศ์ปู่

คนงานประมง
    


นายวงศกร อ่อนเทียน

จ้างเหมาบริการ
    
นายสันติพงศ์ พรหมเศรณีย์

จ้างเหมาบริการ
    
นายเกรียงไกร อินงาม

จ้างเหมาบริการ
    
นางสาวสายชล ขาวพุ่ม

จ้างเหมาบริการ
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์

 99/1 ม.3 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000