Smart Farmer 63 


วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นายเมธี เสมา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ฝึกอบรมบุคคลภายนอกโครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร “การสร้างความตะหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปราดเปรื่อง” จังหวัดสระแก้ว ณ อาคารกลุ่มถักไม้กวาด หมู่ที่ 9 บ้านทางหลวง ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว