บุคลากร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว

นายนิติกร ผิวผ่อง

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นางสาวเกษศิริ อิงขนร

นักวิชาการประมง
(ปฏฺบัติการ)
    


นายเมธี เสมา

นักวิชาการประมง
(ปฎิบัติการ)
    


นางสาวมณฑิรา จิตเจตน์

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    
นางสาววรรณี ขะยูง

พนักงานพิมพ์ (ลูกจ้างประจำ)
    


นายอนนท์ แก้วปัญญา

พนักงานประมงพื้นฐาน (ลูกจ้างประจำ)
    


นายประสิทธิ์ ดาราศร

พนักงานทั่วไป (ลูกจ้างประจำ)
    
นายไพบูลย์ วรัญญานนท์

พนักงานรักษาความปลอดภัย (ลูกจ้างประจำ)
    


นางสมจิตร ชินสมบูรณ์

พนักงานสถานที่ (ลูกจ้างประจำ)
    


นางสาวณัฐรี สร้อยมณี

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
    


นางสาวจันจิลา ดีเจริญ

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
    


นายประดิษฐ์ชัย ฆ้องอินตะ

เจ้าหน้าที่ประมง (พนักงานราชการ)
    


นางสาววสุมดี สังข์แก้ว

เจ้าหน้าที่ธุรการ (พนักงานราชการ)
    


นางสาวเมธินี ชินสมบูรณ์

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    


นางสุวิมล เกิดทอง

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    


นายอุทิศ เกิดทอง

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    


นายอำนวย เจริญสุข

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    


นายบัวเรียน ปนามทัง

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    


นายอังคาร ฮาสูงเนิน

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    


นายนงค์ ภางาม

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    
นายสุรศักดิ์ ดีเจริญ

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    


นางสาวสมเดือน แม่งเหล็ก

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    
นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีเพียวงศ์

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (งานเงินทุนหมุนเวียนฯ)
    


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว

  เลขที่ 288 หมู่ 8 ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27160 ตู้ ปณ. 12 อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000    fishsakaew@gmail.com   037-247967   037-247967   แฟนเพจ