บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว
นางสาวแสงเดือน นาคสุวรรณ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว
(ชำนาญการพิเศษ)
    


นางสาวเกษศิริ อิงขนร

นักวิชาการประมง
(ปฎิบัติการ)
    


นายเมธี เสมา

นักวิชาการประมง
(ปฎิบัติการ)
    


นางสาวมณฑิรา จิตเจตน์

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    


นายวชิราวุฒิ นาดี

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    


นางสาววรรณี ขะยูง

พนักงานพิมพ์
    


นายสงคราม เปลวเพลิง

พนักงานประมงพื้นฐาน
    


นายชม เพ่งพิศ

พนักงานประมงพื้นฐาน
    


นายอนนท์ แก้วปัญญา

พนักงานประมงพื้นฐาน
    


นายประสิทธิ์ ดาราศร

พนักงานทั่วไป
    


นายจำรัส ดีเจริญ

พนักงานทั่วไป
    


นายไพบูลย์ วรัญญานนท์

พนักงานรักษาความปลอดภัย
    


นางสมจิตร ชินสมบูรณ์

พนักงานสถานที่
    


นางสาวณัฐรี สร้อยมณี

นักวิชาการประมง
    


นางสาวจันจิลา ดีเจริญ

นักวิชาการประมง
    


นายประดิษฐ์ชัย ฆ้องอินตะ

เจ้าหน้าที่ประมง
    


นางสาววสุมดี สังข์แก้ว

เจ้าหน้าที่ธุรการ
    


นางสาวเมธินี ชินสมบูรณ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นางสุวิมล เกิดทอง

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายอุทิศ เกิดทอง

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายอำนวย เจริญสุข

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายบัวเรียน ปนามทัง

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายอังคาร ฮาสูงเนิน

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายนงค์ ภางาม

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายตัน ปักการะนัง

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายสุรศักดิ์ ดีเจริญ

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นางสาวสมเดือน แม่งเหล็ก

ลูกจ้างชั่วคราว
    


นายบุญเลิศ บุญชิต

จ้างเหมาบริการ
    


นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีเพียวงศ์

จ้างเหมาบริการ
    


นายประพันธ์ สาวเพชรดี

จ้างเหมาบริการ
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว

  เลขที่ 288 หมู่ 8 ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27160 ตู้ ปณ. 12 อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000