Field Day 2563 


วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวเกษศิริ อิงขนร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เข้าร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปีงบประมาณ 2563 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปรับปรุงคุณภาพชมพู่ทับทิมจันทร์ปลอดสารพิษเพื่อการส่งออกบ้านไกลนคร ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว