Smart Farmer 63 


วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายเมธี เสมา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ฝึกอบรมบุคคลภายนอกโครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร “การสร้างความ ตะหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปราดเปรื่อง” จังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหันทราย ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว