Zoning by Agri Map 


วันที่ 28 มกราคม 2563 นายเมธี เสมา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ให้คำแนะนำและถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri Map) ณ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว