ประชุมติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการ


ประชุมติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการ 


วันที่ 21 มีนาคม 2562 นางสาวแสงเดือน? นาคสุวรรณ? ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายวราวุธ ชูธรรมธัช ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9 และ นายจุฬ สินชัยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมประมง ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการ จังหวัดสระแก้ว เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา โครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562