กิจกรรมวาดภาพระบายสี  


กิจกรรมวาดภาพระบายสีหัวข้อ “เที่ยวอ่างท่ากะบาก ปล่อยปลาพาชื่นใจ”

1) กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ เที่ยวอ่างท่ากะบาก ปล่อยปลาพาชื่นใจ แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1.1) ประเภทระดับประถมศึกษาตอนต้น ปีที่1-3 มีด้วยกัน 13 รางวัล

- รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตร

- รางวัลที่ 2 มี 1 รางวัล ได้รับทุนการศึกษา 1,500 บาทพร้อมประกาศนียบัตร

- รางวัลที่ 3 มี 1 รางวัล ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตร

- รางวัลชมเชย มี 10 รางวัล ได้รับทุนการศึกษา 500 บาทพร้อมประกาศนียบัตร

1.2) ประเภทระดับประถมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 4-6 มีด้วยกัน 13 รางวัล

- รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตร

- รางวัลที่ 2 มี 1 รางวัล ได้รับทุนการศึกษา 1,500 บาทพร้อมประกาศนียบัตร

- รางวัลที่ 3 มี 1 รางวัล ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตร

- รางวัลชมเชย มี 10 รางวัล ได้รับทุนการศึกษา 500 บาทพร้อมประกาศนียบัตร

2) สร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการ ลงกระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด 11”x15” ใช้สีไม้หรือสีชอล์ก ไม่ต้องเคลือบภาพ ไม่ต้องใส่กรอบ

3) คุณสมบัติผู้เข้าประกวดวาดภาพ

3.1) เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 1-3

3.2) เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 4-6

3.3) โรงเรียนสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ ประเภทละ 1 ผลงาน

4) หมดเขตส่งผลงานเข้าประกวด วันที่ 13 มกราคม 2566

5) ส่งใบสมัครและผลงานได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว

***รายละเอียดโครงการ***

***ใบสมัครโครงการ***