ลูกพันธุ์ปลานิลแดงพร้อมจำหน่าย


ลูกพันธุ์ปลานิลแดงพร้อมจำหน่าย  


ลูกพันธุ์ปลานิลแดง ขนาด 2 – 3 เซนติเมตร จำนวน 2,000 ตัว ราคาตัวละ 0.20 บาท