ลูกพันธุ์ปลานิลพร้อมจำหน่าย


ลูกพันธุ์ปลานิลพร้อมจำหน่าย  


ปลานิล ขนาด 2 – 3 เซนติเมตร จำนวน 30,000 ตัว ราคาตัวละ 0.15 บาท