ประชุมเจ้าหน้าที่ของศพจ.สระแก้ว


ประชุมเจ้าหน้าที่ของศพจ.สระแก้ว 


วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น. นายนิติกร ผิวผ่อง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว (งานเงินทุนหมุนเวียนฯ) มอบนโยบายการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรั่วด้านหน้า และอาคารสำนักงานของประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว