โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงเพื่อสร้างรายได้


โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงเพื่อสร้างรายได้  


วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายนิติกร ผิวผ่อง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว พร้อมด้วยนายกิตติ บุญจำนงค์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ บริษัทน้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)  เจ้าหน้าที่ของศพจ.สระแก้ว และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสมของแหล่งน้ำ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงเพื่อสร้างรายได้ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำ การเพิ่มปริมาณอาหารโปรตีน และการสร้างจิตสำนึก  ณ สระน้ำหนองสองตอน บ้านน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแก้ง และบ้านโรงเลื่อย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว