ลูกพันธุ์ปลากระแหพร้อมจำหน่าย


ลูกพันธุ์ปลากระแหพร้อมจำหน่าย  


ขนาด 2 – 3 เซนติเมตร จำนวน 4,000 ตัว

ราคาตัวละ 0.20 บาท