ลูกพันธุ์ปลายี่สกเทศพร้อมจำหน่าย


ลูกพันธุ์ปลายี่สกเทศพร้อมจำหน่าย  


ลูกพันธุ์ปลายี่สกเทศพร้อมจำหน่าย วันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2565

ขนาด 2 - 3  เซนติเมตร จำนวน 5,000 ตัว ๆ ละ 0.20 บาท