ลูกพันธุ์ปลาสวายพร้อมจำหน่าย


ลูกพันธุ์ปลาสวายพร้อมจำหน่าย  


ลูกพันธุ์ปลาสวายพร้อมจำหน่าย วันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2565

ขนาด 3 - 5 เซนติเมตร จำนวน 10,000 ตัว ๆ ละ 0.40 บาท