ลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาวพร้อมจำหน่าย


ลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาวพร้อมจำหน่าย  


ลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาวพร้อมจำหน่าย วันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2565

ขนาด 2 - 3 เซนติเมตร จำนวน 15,000 ตัว ๆ ละ 0.20 บาท