ลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาวพร้อมจำหน่าย


ลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาวพร้อมจำหน่าย  


ลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาวพร้อมจำหน่าย วันที่ 8 - 11 สิงหาคม 2565

ขนาด 3 - 5 เซนติเมตร จำนวน 20,000 ตัว ๆ ละ 0.25 บาท