ลูกพันธุ์ปลายี่สกเทศพร้อมจำหน่าย


ลูกพันธุ์ปลายี่สกเทศพร้อมจำหน่าย  


ลูกพันธุ์ปลายี่สกเทศพร้อมจำหน่าย วันที่ 8  - 11 สิงหาคม 2565

ขนาด 2 - 3 เซนติเมตร จำนวน 30,000 ตัว ๆ ละ 0.20 บาท