ลูกพันธุ์ปลาสวายพร้อมจำหน่าย


ลูกพันธุ์ปลาสวายพร้อมจำหน่าย 


ลูกพันธุ์ปลาสวายที่มีพร้อมจำหน่าย ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2565

ขนาด 3-5 เซนติเมตร   จำนวน 30,000 ตัว ๆละ 0.40 บาท