ถ่ายทอดการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด กพจ.


ถ่ายทอดการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด กพจ. 


วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายนิติกร ผิวผ่อง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว ประชุมข้าราชการ และนักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) เพื่อถ่ายทอดการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ครั้งที่ 2/2565 และข้อเสนอแนะจากผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่