ประชุมวางแผนการผลิต ปีงบประมาณ 2566


ประชุมวางแผนการผลิต ปีงบประมาณ 2566 


วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 นายนิติกร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว และนางสาววรรณา พิพัฒนเจริญชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศพจ.สระแก้ว และเจ้าหน้าที่ของศพจ.ปราจีนบุรี ร่วมประชุมหารือระหว่าง ศพจ.สระแก้ว และศพจ.ปราจีนบุรี เพื่อวางแผนการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยแลกเปลี่ยนพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อประหยัดงบประมาณในการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ โดย ศพจ.ปราจีนบุรี ผลิตกุ้งก้ามกรามให้ ศพจ.สระแก้ว  สำหรับศพจ.สระแก้ว ผลิตปลากระแห และปลากาดำให้กับ ศพจ.ปราจีนบุรี