อบรมเกษตรกรทั่วไป รุ่นที่ 3


อบรมเกษตรกรทั่วไป รุ่นที่ 3 


วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2565 นายนิติกร ผิวผ่อง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร หลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั่วไป "รุ่นที่ 3 " เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดให้กับเกษตรกร และเพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยมีนายสมชาย คล่องวิเชียร นายกองค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะเคียนบอน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม