ฝึกอบรมหลักสูตรเยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด


ฝึกอบรมหลักสูตรเยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 


วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 ถึงวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หลักสูตร "เยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด"  จำนวน 10 ราย โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในบรมราชูปถัมถ์ สระแก้ว และคณะอาจารย์ เข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ และเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพด้านการประมงต่อไป  โดยมีนายนิติกร ผิวผ่อง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด และพิธีปิดการฝึกอบรม