สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ


สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ 


วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายนิติกร ผิวผ่อง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว มอบหมายให้นายเมธี เสมา ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ค่ายไพรีระย่อเดช เพื่อนำไปปล่อย และขยายพันธ์ุ ณ ศูนย์เรียนรู้ และฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชปณิธาน ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ขนาด 5 - 7 เซนติเมตร จำนวน 1,500 ตัว ปลาสวาย ขนาด 7 - 9 เซนติเมตร จำนวน 400 ตัว และกบ อายุ 30 วัน จำนวน 500 ตัว