ส่งมอบวัสดุและอุปกรณ์ให้แก่สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ กัมพูชา


ส่งมอบวัสดุและอุปกรณ์ให้แก่สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ กัมพูชา 


วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายนิติกร ผิวผ่อง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว มอบหมายให้นายเมธี เสมา ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ ส่งมอบวัสดุและอุปกรณ์ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ให้แก่เจ้าหน้าที่ของสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ กัมพูชา  ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว